• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Admitere la masterat

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie 2019

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-25 iulie 2019

Afişarea rezultatelor: 26 iulie 2019

Depunere acte în original:  31 iulie 2019

 

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaţilor:  9-19 septembrie 2019

Verificarea cunostintelor de specialitate: 9-19 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2019

Rezultate finale: 24 septembrie 2019

Sesiunea 10-26 iulie 2019

La sediul Facultăţii de Mecanică (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, etajul I)

 

La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la masterat.

Metoda de selecţie: concurs 

 MAdm = 0,8*MF + 0,2*MTest

 unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MTest = media obtinută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Criterii de departajare:

1.     Media examenului de diploma  (MF)

2.     Media la testul de admitere (MC)

3.     Nota la Proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din nota finală la examenului de licență

        4.   Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

 Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.

Învăţământul universitar de masterat asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Masterat (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de masterat), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

 Ciclul universitar de masterat (cf. Legii 288/2004)

niul de master

Denumirea programului universitar de masterat

Forma de înv.

Nr. locuri buget

Nr. locuri taxa

Nr. locuri romi

cf. H.G. 185 / 2018

cf. H.G. 185/ 2018

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării automobilului

IF

4

12

 

Sistemica transporturilor autopropulsate

IF

4

12

 

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

IF

-

 

Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere

IF

-

2

 

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

IF

2

15

 1

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare

IF

3

15

 

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară

IF

4

15

 

Sisteme de transport pe cale ferata

IF

3

15

 1

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată

IF

4

15

 

Sisteme robotizate

IF

7

15

 

 

Total facultate

 

 31

116

2

   * Masteratul CMPA este organizat în colaborare cu firma Renault Technologie Roumanie (RTR), care va asigura un stagiu cu o durată pe 20 de săptămâni în semestrul al IV-lea. În cadrul acestui masterat RTR alocă aproximativ 10 burse celor mai buni studenţi.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

- Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original şi în copie.

- Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Certificat de naştere și CI (copie + originalul).

- Trei fotografii tip buletin de identitate.

- Dosar plic.

- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

- Adeverinţă medicală.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidaţii orfani de ambii părinţi;

- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

 

Numărul de locuri pentru românii de pretutindeni

Facultatea

Domeniul de master

Denumirea programului universitar de masterat

Locuri R.Moldova

cf. H.G. 158/ 2018

cf. H.G. 185 / 2018

cf. H.G. 185/ 2018

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării automobilului

20

Sistemica transporturilor autopropulsate

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare

Tehnici nepoluante în industria agroalimentară

Sisteme de transport pe cale ferata

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată

Sisteme robotizate