• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Admitere licenţă

 Studii universitare de licenţă – 4 ani

Puncte de înscriere

- la sediul facultăţii (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, etaj 1), orele 9-15 (duminică : orele 9-12)

Sesiunea a I, 10 - 26 iulie 2019 

Sesiunea a II-a, 9 - 20 septembrie 2019 

înscrierea candidaţilor: 10 - 25 iulie 2019 / 9-19 septembrie 2019

 Numărul de locuri:   

 

Licenţă cf. H.G. 158/2018

 

Durata studiilor la zi, in ani

 

Forma de organizare

 

Nr. locuri buget

Nr. locuri buget cu bacalaureatul la un liceu din mediul rural

 

Nr. locuri taxă

Nr. locuri romi

 

Ingineria autovehiculelor

4

IF

 -

-

18 

1

Inginerie mecanică

4

IF

5

-

 10

-

Mecatronică şirobotică

4

IF

5

-

 10

Total facultate

 

 

 10

-

 38

1

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: *) Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este de 2200 lei pe an pentru domeniile de Inginerie mecanică si Mecatronică şi Robotică si 2500 lei pentru domeniul de Ingineria autovehiculelor.

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);

2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);

3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);

(dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

4. Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

5. Trei fotografii tip buletin de identitate (tip 3x4cm);

6. Dosar plic.

Taxă de înscriere 100 RON.

 Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 -copiii personalului didactic  şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

 -candidaţii orfani de ambii părinţi;

 -candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

 -angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Acte suplimentare

a) candidații care susțin concurs de admitere concomitent la mai multe universități și au depus actele originale la altă universitate:

- Adeverinţă din care să rezulte că originalul diplomei/adeverinţei de bacalaureat a fost depus la altă universitate și o copie „conform cu originalul”.

- Declaraţie (formular tipizat) din care să rezulte că, în cazul când va fi admis la două facultăţi, va comunica, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor la ambele concursuri, opţiunea privind înmatricularea la una sau la ambele facultăţi (la una din ele cu taxă).

b) Studenţii care doresc să urmeze cursurile unei noi facultăţi şi / sau a unei specializări (în regim cu taxă):

- Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare.

c) Absolvenţii unei facultăţi/colegiu universitar, care doresc să urmeze cursurile unei noi specializări (în regim cu taxă):

- Diploma de licenţă/absolvire, în original şi în copie.

Candidații români, care au carte de identitate eliberată de statul român și care au obținut diploma de bacalureat în străinătate, vor depune în plus, la secretariatul facultății, un al doilea dosar pentru echivalarea diplomei la CNRED (vezi link-ul CNRED-ului cu actele necesare)

 

 Criterii de repartizare a candidaţilor pe locurile scoase la concurs

(1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăţi şi domenii de studiu.

(2) Media de admitere se stabileşte pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

(3) La completarea cererii de înscriere candidatul va marca în coloana „Opţiunea” preferinţele sale pentru un anumit domeniu şi formă de finanţare: pentru domeniul care reprezintă prima preferinţă va înscrie numărul 1, pentru următorul 2 ş.a.m.d. Dacă există un domeniu/formă de finanţare pentru care candidatul nu vrea să facă opţiune, atunci va marca poziţia respectivă cu o linie (toate poziţiile din coloana „Opţiunea” trebuie să fie înscrise, fie cu numărul care reprezintă preferinţa, sau cu o linie).

(4) Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi şi în ordinea opţiunilor din cererea de înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (locuri de la buget şi locuri cu taxă). Departajarea candidaţilor care au obţinut medii de admitere egale se face ţinând seama de criteriile de departajare în următoarea ordine de prioritate:

a. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

b. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)

c. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

(5) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Mediile obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare pe domenii de studii, conform ordinii opţiunilor exprimate de candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs pe fiecare domeniu şi formă de finanţare.

(6) Rezultatele concursului de admitere la 26 iulie 2019 au caracter preliminar. Rezultatele finale sunt obţinute prin redistribuire, în urma completării dosarelor cu actele în original şi vor fi afişate la începutul lunii septembrie.

(7) Rezultatele admiterii, verificate şi validate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, la fiecare facultate, precum şi pe site-ul universităţii, specificându-se ora şi data afişării.

(8)Eventualele contestaţii  se depun în maxim 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.  Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

IMPORTANT: Deşi informaţiile prezentate despre programele noastre sunt valabile pentru toţi studenţii, solicitanţii cetăţeni străini vor trebui să verifice şi paginile ce prezintă cerinţele speciale la admitere.

 

Candidații care doresc să urmeze programul de formare psihopedagogică pot accesa toate informațiile necesare accesând Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Admitere cetățeni din Republica Moldova și români de pretutindeni 2019

Metodologia de admitere a candidaților din state non-UE.