• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Inginerie Mecanică (IM)

Programul de studiu Inginerie mecanică este inclus în domeniul fundamental Inginerie Mecanică, trunchiul comun fiind parcurs şi la alte 2 specializări din cadrul Facultăţii de Mecanică. Programul asigură o pregătire inginerească de nivel general în domeniul mecanic, ce permite absolvenţilor să abordeze în continuare o gamă largă de specializări.

Misiunea programului de studiu Inginerie mecanică este de a pregăti absolvenţi cu temeinice cunoştinţe de bază în ingineria mecanică, absolvenţi care să aibă o largă capacitate de adaptare pe piaţa muncii, în proiectare, în execuţie sau în cercetare.

Obiectivele programului sunt reflectate în structura planului de învăţământ, care, prin disciplinele pe care le cuprinde, prin raportul între orele de curs şi cele de aplicaţii, cât şi prin modul în care se efectuează aceste activităţi, asigură:

- pregătirea fundamentală în domeniul ştiinţelor inginereşti şi la disciplinele de bază ale ingineriei mecanice;

- acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe de specialitate, la câteva grupuri de discipline, organizate pe pachete opţionale;

- dobândirea de competenţe în aplicarea tehnicilor moderne de calcul, în utilizarea limbilor străine, crearea de aptitudini de comunicare şi de înţelegere a evoluţiei societăţii contemporane, formarea responsabilităţii de angajare pe calea propriei dezvoltări profesionale prin continuarea pregătirii de-a lungul întregii cariere.

Propunerea de a introduce acest nou program de studiu în Facultatea de Mecanică a pornit de la discuţiile avute în ultimii ani cu diferiţi angajatori, întrucât apar situaţii când se solicită absolvenţi cu o pregătire mai largă, care să se poată adapta uşor la diferite locuri de muncă şi activităţi, eventual printr-o pregătire postuniversitară de scurtă durată, în funcţie de specificul şi de problemele firmei. Asemenea programe de studiu funcţionează deja în alte universităţi şi constituie o ofertă profesională apreciată.

Absolventul de Inginerie Mecanică va fi capabil să înţeleagă şi să opereze cu noţiunile fundamentale ale ingineriei mecanice, dispunând în acelaşi timp şi de cunoştinţe de specialitate de larg interes; el va avea abilitatea să aplice mai eficient cunoştinţele teoretice în situaţii specifice întâlnite în practică, va avea capacitatea de a acţiona independent şi creativ, având totodată deprinderi pentru lucrul în echipă şi aptitudini de comunicare; el va fi conştient de necesitatea pregătirii permanente pe întreg parcursul vieţii.

La absolvirea programului de studii universitare de licenţă absolvenţii domeniului de studiu Inginerie mecanică vor acumula suficiente cunoştinţe pentru a-i face competitivi pe piaţa forţei de muncă în domeniu. Competenţele acumulate sunt rezultatul firesc al corelării dintre disciplinele existente în planul de învăţământ şi competenţele stabilite la nivel naţional şi european.

 

Competenţele şi cunoştinţele absolventului de la specializarea Inginerie Mecanică:

1. Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor fundamentale din matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa şi tehnologia materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică, ingineria căldurii, informatică aplicată.

2. Bazele calcului şi construcţiei sistemelor mecanice.

3. Alegerea şi procesarea materialelor utilizate în ingineria mecanică.

4. Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea de software dedicat proceselor mecanice.

5. Conceperea sistemelor de acţionare în ingineria mecanică.

6. Controlul şi optimizarea proceselor mecanice.

7. Mentenanţă, fiabilitate şi integritate structurală.

8. Legislaţie, economie, management şi marketing.

9. Comunicarea, lucrul în echipa, cooperarea interdisciplinară şi capacitatea de inovare.

 

Logistica specializării

Pe parcursul studiilor universitare se foloseşte baza materială a catedrei de Rezistenţa materialelor şi a tuturor catedrelor colaboratoare, grupate în laboratoare didactice şi de cercetare, dotate la nivelul cerinţelor actuale în domeniile:
- Analize metalografice, Tehnică de calcul,
- Încercări mecanice, Tensometrie şi Tensiuni remanente, Vibraţii şi Acustică; Mecanisme,
- Analiză cu elemente finite, Mecanica ruperii, Oboseala materialelor, Defectoscopie,
- Climatizare, Mecanisme, Măsurări tehnice.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi dispune de sisteme informatice şi de comunicaţii IT gratuite (reţele de calculatoare, INTERNET etc.) la dispoziţia cadrelor didactice şi studenţilor. Studenţii au acces gratuit la valorosul fond de carte al bibliotecii universităţii (peste 1 milion de volume).

3490200
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
41
621
3155
3490200
IP-ul Dumneavoastră: 3.230.173.188
Ora exactă: 2024-06-22 05:53:52