• Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Procedură de cazare

  INFORMATII  privind cazarea studentilor,masteranzilor si a doctoranzilor  in anul universitar 2019/2020

 

          ANUNT

privind cazarea studentilor,masteranzilor si a doctoranzilor  in anul universitar 2019/2020

 

            Calendarul cazarii

 24.09.2019 – orele 15-18 – repartizarea locurilor pentru cazarea studentilor  casatoritiși a  doctoranzilor; 

  • 25.09.2019 – interval orar 9-13 – cazarea studentilor  din anul I de studii si interval orar 14-18 a masteranzilor din anul I, finantati de la buget; 
  • 26.09.2019 – orele 9-13 și  14-18 – cazarea masteranzilor integralisti din anul II si a studentilor integralisti din anii de studii IV ,III si II; 
  • 27.09.2019 – orele 9-14 – cazarea masteranzilor restantieri din anul II si a  studentilor restantieri din anii IV, III, II  de la buget. 

Dosarele pentru cazarea studentilor casatoriti si a doctoranzilor se depun la secretariat pana la data de 24 septembrie 2019, ora 10.

 Eventualele modificari vor fi prezentate la avizierul facultatii.

 

 

 

UNIVESRISTATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI

 PROCEDURA DE CAZARE

 

 ETAPELE DE CAZARE AFERENTE ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

 

În acest an, cazarea studenţilor se va desfăşura în perioada 25-27 septembrie 2019. Aşadar, pentru a beneficia de o desfăşurare cât mai eficientă, trebuie să urmaţi două etape şi să aveţi toate documentele necesare prezentate mai jos.

PRIMA ETAPĂ - LA FACULTATE

Fiecare student trebuie să se prezinte la facultate, conform programului, pentru a primi repartiţia de cazare. Pe repartiţie va fi stipulat numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat studentul, totodată şi încadrarea financiară – subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.

În cadrul acestei etape, studenţii vor prezenta comisiei de cazare următoarele documente:

       1.  carte de identitate / paşaport în original;

       2.  cerere tip de cazare / formularele se vor găsi la comisia de cazare din cadrul facultăţii (un model al acestei cereri se poate descărca de la link-ulCerere_cazare.pdf”, postat în cadrul acestui anunţ pe site-ul DSS www.dss.tuiasi.ro);

 

Documente suplimentare necesare pentru următoarele categorii de studenţi cu situaţii speciale:

3.  În cazul studenţilor orfani de ambii părinţi sunt necesare: copie după certificatele de deces ale părinţilor;

4.  În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar în activitate

adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar 2018-2019 este în activitate;

5.  În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ este necesară copie după decizia de pensionare;

6.  În cazul studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ este necesar certificatul de deces şi un document din care să reiasă că a lucrat în învăţământ;

7.  În cazul studenţilor care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial este necesară adeverinţă de la instituţia respectivă;

8.  În cazul studenţilor familişti sunt necesare:

-       copie după certificatul de căsătorie;

-       adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;

-       copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;

9.  Studenţii cu handicap grav şi accentuat certificat medical prin care se atestă gradul de handicap.

10.   Studenţii bursieri ai statului român vor prezenta la cazare adeverinţă eliberată de Prorectoratul cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii, doamna secretar Cristina HANGANU.

În urma prezentării documentelor stipulate anterior, verificarea va fi făcută de către Preşedintele comisiei de cazare (Decanul sau Prodecanul responsabil de relaţia cu studenţii), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele prezentate împreună cu  cererea tip de cazare, ce va avea specificat (în colţul din dreapta sus) numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat, respectiv încadrarea financiară: subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.

 

 

 

A DOUA ETAPĂ - ÎN CAMPUS

 

Studenţii trebuie să se prezinte în Campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu” la căminul la care tocmai s-a făcut repartizarea de către comisia de cazare a facultăţii. Acolo trebuie să aducă, într-un dosar plic*, următoarele documente:

 

- cererea tip de cazare, primită la pasul I;

 

- două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student şi un exemplar pentru administraţia căminului); formularele pentru contractele de cazare vor fi oferite de administraţia căminului. Se poate descărca un model al contractuluide la link-ulContract_inchiriere.pdf”, postat în cadrul acestui anunţ pe site-ul DSS www.dss.tuiasi.ro;

 

- formularul pentru obţinerea vizei de flotant (reşedinţă) - va fi oferită de administraţia căminului. Se poate descărca un model pentru completarede la link-ulViza_flotant.pdf”, postat în cadrul acestui anunţ pe site-ul DSS www.dss.tuiasi.ro; Acest formular se listează pe o singură foaie, faţă-verso;

 

- două fotografii color tip carte de identitate - una se va capsa pe contractul de închiriere şi una se va capsa pe legitimaţia de cămin; nu se vor accepta copii de tip xerox sau scaner;

 

- carte de identitate (original + copie);

 

- certificat de naştere (original + copie);

 

 * Pe dosarul plic se va scrie cu majuscule: numele şi prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul şi grupa.

 

 

 

În funcţie de cazurile speciale prezentate la etapa I, dosarul plic va conţine şi documentele suplimentare aferente.

 

SITUAŢII SPECIALE PRIVIND TARIFUL DE CAZARE

 

Studenţii înscrişi la prima facultate pe locuri la buget vor beneficia de cazarea gratuită dacă se încadrează în următoarele categorii:

 

1.      copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate;

 

2.      copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ;

 

3.      copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;

 

4.      copiii personalului nedidactic din sistemul de învăţământ;

 

5.      studenţii orfani de ambii părinţi;

 

6.      studenţii bursieri ai statului român din Republica Moldova şi Ucraina (alţii decât cei proveniţi din ţările UE sau Spaţiul Economic European) şi studenţii din Republica Moldova fără bursă fără taxă.

 

 

 

Cazarea este subvenţionată 50% pentru:

 

Studenţii cu handicap grav şi accentuat (persoane cărora, din cauza unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale) beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti - conform art. 16, alineatul 8 din Legea 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată în 2008. Valoarea reducerii se asigură din bugetul instituţiilor de învăţământ publice sau private – conform art. 16, alin. 9 din Legea 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată în 2008.

 

 II.            Acte necesare la comisia de cazare facultate

 

(1) fiecare student va prezenta la comisia de cazare, următoarele:

 

ü  Cerere-tip de cazare pentru studenţi nefamilişti (curs licenţă, masterat, doctorat),respectiv pentru studenţi familişti;

 

ü  carte de identitate;

 

ü  paşaport (original + copie xerox) pentru studenţii străini (studenţi bursieri ai statului român sau studenţi cu taxă);

 

ü  carnet de student;

 

ü  copii xerox după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul studenţilor orfani);

 

ü  adeverinţa de cazare studenţi familişti (pentru studentul/studenta de la altă facultate sau altă universitate de stat);

 

ü  adeverinţa de asistat al casei de copii pentru studenţii orfani de ambii părinţi (unde este cazul);

 

(2) Pentru copiii personalului didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat,conform  Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale, art. 277, modificat prin Legea nr.140 din 12 iulie 2016, a prevederilor art.57, alin (4) şi (5) din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012 şi a prevederilor art. 49, alin. (4) si (5) din Contractul  colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Superior şi Cercetare,

 

se solicită în plus următoarele acte:

 

ü  adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar care urmează este în activitate ;

 

ü  copie după decizia de pensionare (când este cazul) şi copie după cartea de muncă din care să reiasă o vechime în învăţământ.

 

 

 

        (2*) Pentru studenţiii cu handicap grav şi accentuat (persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale), carebeneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti - conform art 16, alin 8 din Legea 448 din 2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-  republicată în 2008.

 

ü  certificat  cu încadrarea în gradul de handicap ;

 

(3) pentru studenţii familişti se solicită în plus următoarele acte:

 

ü  copie xerox după certificatul de căsătorie;

 

ü  copie xerox după certificatul de naştere al copilului (dacă este cazul);

 

(4) studenţii soţi, soţii de la alte universităţi de stat care obţin loc la schimb de la universitatea respectivă vor achita tarifele de cazare la nivelul studenţilor TUIASI. În caz contrar vor achita tariful de cazare similar cu studenţii altor universităţi necuprinşi în protocol.

 

(5) Soţul sau soţia care  nu are calitate de student va achita tariful de cazare cu TVA şi va fi raportat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Locale în vederea calculului impozitului pe suprafaţa cu destinaţia locuinţă, urmând a suporta contravaloarea acestui impozit.

 

Studenţii străini anul I (atât studenţii bursieri cât şi cei nebursieri) care solicită cazare la căminele din Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu” vor prezenta comisiei de cazare o adeverinţă eliberată de la Secretariatul Prorectoratului Managementul Resurselor.

 

 

 

III.           Acte necesare la administratorul de cămin, Campus „Tudor Vladimirescu” din Iaşi, în vederea cazării

 

 

 

Fiecare student va prezenta la administratorul de cămin:

 

ü  contractul de închiriere semnat de student cu fotografia color capsată; 

 

ü  cerere tip de cazare   cu:

 

Ø  repartiţia (cămin şi cameră);

 

Ø  încadrarea în tarif;

 

Ø  semnătura preşedintelui comisiei de repartiţie şi cazare pe cererea de cazare ;

 

Ø  ştampila decanatului pe semnătura preşedintelui comisiei de repartiţie şi cazare;

 

ü  carte de identitate ( original + copie xerox);

 

ü  legitimaţia de cămin cu fotografie color capsată;

 

ü  certificatul de naştere (original + copie xerox);

 

ü  paşaport (original + copie xerox) pentru studenţii străini(studenţi bursieri ai statului român sau studenţi cu taxă);

 

ü  cartoteca de flotant completată;

 

ü  dosarul (plic) cu actele care au fost prezentate comisiei de repartiţie şi cazare, pentru a putea verifica încadrarea corectă în tarifele de cazare. Pe dosar se va scrie cu majuscule: numele si prenumele, iniţiala tatălui, universitatea, facultatea, anul, grupa, codul numeric personal;

 

ü  tariful de cazare preliminar, pe luna octombrie se va încasa prin POS. Studenţii ce nu deţin card bancar vor achita tariful la casieria DSS.

 

ü  declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 292, Cod Penal.

 

 

 DECAN,

 Conf.Gelu IANUŞ

 

 

 

 

 

 

3490226
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
67
647
3181
3490226
IP-ul Dumneavoastră: 3.230.173.188
Ora exactă: 2024-06-22 07:00:27