• Bine ați venit!
  Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Plan strategic

UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI “ din IASI

Facultatea de Mecanica

 

 

PLAN STRATEGIC

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

1.                 Misiunea Facultăţii  de Mecanică ........................................................       3

1.1            Misiunea facultăţii   …………………………………………   3

1.2             Organizarea facultăţii   ………………………….…… …….  3

1.3             Oferta educaţională   ………………………….…………….  4

1.4             Resursa umană   ………………………………..…………… 7

1.5             Resursa imobiliară, informaţională şi financiară   ..................         7

1.6             Managementul şi asigurarea calităţii  ........................................      9

2.                 Scopul şi obiectivele planului strategic 2016-2020 …...…………….         10

2.1             Obiective strategice de dezvoltare  …………………..….….. 10

2.2             Obiective specifice de dezvoltare  …………………..….…… 11

3.                 Planificarea strategiilor  .......................................................................      16

4.                 Analiza SWOT  ……………………………………….…………….. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Misiunea Facultăţii  de Mecanică

 

1.1   Misiunea facultăţii

Facultatea de Mecanică este o unitate de învăţământ superior, care elaborează şi gestionează programe de studii în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.  De la înfiinţarea ei, în anul 1948, a funcţionat neîntrerupt sub această denumire pană astăzi.

Misiunea Facultăţii de Mecanică este  de a desfăşura activităţi specifice pregătirii tinerilor, pe trei cicluri de  învăţământ, licenţă, masterat şi doctorat, pentru a deveni  ingineri şi specialişti  în domeniile ingineriei autovehiculelor, ingineriei mecanice, mecatronicii şi roboticii, precum şi de a valorifica cunoasterea ştiinţifică,  prin dezvoltarea cercetării şi  transferul  rezultatelor acesteia  către societate la nivel national , regional şi internaţional. Facultatea de Mecanică îsi asumă un rol educativ şi al instruirii permanente  în  Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona, pentru  a forma tinerilor o personalitate puternică, o gândire profunda şi creeativă, care să le asigure şanse reale  în competiţia de pe piaţa forţei de muncă.

Pentru realizarea misiunii, facultatea îşi desfăşoară activitatea conform Planului Strategic elaborat pentru o perioadă de 4 ani. Aceasta este formulat în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile comunităţii academice, prin consultarea departamentelor şi serviciilor din structura facultăţii, precum şi prin dezbateri  în  Consiliului Facultăţii. Planul strategic este elaborat în conformitate cu cerinţele de dezvoltare viitoare, pornind de la resursele umane şi materiale şi ofertele educaţionale şi de cercetare ştiinţifică existente.

            Planul strategic poate fi actualizat pe baza evoluţiei legislaţiei în domeniu, a cerinţelor de modificare a strategiei de dezvoltare a universităţii, a cerinţelor pieţii forţei de muncă  sau a condiţiilor sociale.

 

 

1.2              Organizarea facultăţii

Începand din octombrie 2011 şi până în  prezent, conform cerinţelor  Legii Educatiei Nationale şi Cartei Universitatii structura organizatorică a facultăţii cuprinde:

A. Departamente didactice - în cadrul cărora se desfasoara activităţi didactice şi de cercetare pe cele trei cicluri de învăţământ licenţă, masterat şi doctorat:

·                  Departamentul Inginerie Mecanică Mecatronica şi Robotica – cu trei colective:

-          Organe de masini şi mecatronica;

-          Teoria mecanismelor şi robotica;

-          Rezistenta materialelor;

·         Departamentul Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere  – cu trei colective:

-          Motoare şi autovehicule rutiere;

-          Termotehnică maşini termice şi frigotehnie;

-          Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară;

B.  Departamentul Şcoli Doctorale  - funcţionează, în prezent,în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat. În cadrul Facultăţii de Mecanică  activitatea de doctorat se desfasoara în Departamentul Scolii Doctorale pe doua domenii:

-          inginerie Mecanică

-          ingineria materialelor.

C. Sectorul Administrativ

D. Secretariat

 

 

 

 

1.3              Oferta educatională:

În prezent, în Facultatea de Mecanică  procesul de învăţământ se desfasoară pe 3 domenii de studiu, 7 programe de specializare pentru licenţă, 10 pentru  masterat şi 2 programe de studii pentru Şcoala doctorală.

În tabelul 1 sunt prezentate programele de studii pe domenii şi pe cicluri de  învăţământ.

 

Tabelul nr.1  -  Programe de studii

Forma de învăţământ

Domeniul

Specializarea

Studii universitare de licenţă

(4 ani)

Inginerie mecanică

• Sisteme şi echipamente termice

• Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

• Inginerie mecanică

Ingineria autovehiculelor

• Autovehicule rutiere

• Inginerie sistemelor de propulsie pentru autovehicule

• Construcţii de autovehicule

Mecatronică şi Robotică

• Mecatronică

• Robotică

Studii universitare de master

(2 ani)

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

Tehnici nepoluante în ingineria agroalimentară

Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

Sisteme de transport pe calea ferată

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării autovehiculelor

Sistemica transporturilor autopropulsate

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

Siguranţa şi performanţa circulaţiei rutiere

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică avansată

Sisteme robotizate

Şcoala doctorală

Inginerie mecanică

Ingineria  materialelor

 

Toate programele de studii care funcţioneazăactualmente în facultate sunt acreditate şi evaluare periodic conform Legii 87/ 2006 a calităţii educaţiei şi a  procedurilor de autorizare, bazatepe analiza programelor de studiu existente, compatibilitatea cu programe similare din UE, contextul socio - economic zonal, constituirea unor linii complete pe cele trei cicluri (licenţă– master –doctorat), precum şi pe înscrierea pe direcţiile de cercetare ale personalului didactic.

 

În tabelul 2 este  prezentată starea evalurării programelor de studii.

 

Tabelul nr.2 -  Starea evalurăii programelor de studii

Forma de învăţământ

Domeniul

Specializarea

Acreditare

Forma de învăţământ

Nr.de credite

Capacitatea de şcolarizare

Studii universitare

de licenţă

(4 ani)

Inginerie mecanică

• Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

60

• Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

75

• Inginerie mecanică

A

IF

240

60

Ingineria autovehiculelor

• Autovehicule rutiere

A

IF

240

90

• Inginerie sistemelor de propulsie pentru autovehicule

A

IF

240

50

• Construcţii de autovehicule

AP

IF

240

60

Mecatronică şi Robotică

• Mecatronică

A

IF

240

70

• Robotică

A

IF

240

60

Studii

 universitare

  de master

(2 ani)

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

A

IF

120

50

Tehnici nepoluante în ingineria agroalimentară

A

IF

120

50

Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

A

IF

120

50

Sisteme de transport pe calea ferată

A

IF

120

50

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării autovehiculelor

A

IF

120

50

Sistemica transporturilor autopropulsate

A

IF

120

50

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

A

IF

120

50

Siguranţa şi performanţa circulaţiei rutiere

A

IF

120

50

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică avansată

A

IF

120

50

Sisteme robotizate

A

IF

120

50

 

            În prezent la Facultatea de Mecanică sunt înscrişi un număr total de 1063 studenţi la ciclul de licenţă, 455 studenţi la ciclul de master şi 56 studenţi la ciclul de studii doctorale, cu o distribuţie prezentată în tabelul 3.

În prezent este  asigurat numărului de studenţi necesari, care determină o finanţare suficientă  funcţionării tuturor specializărilor, atat la ciclul de licenţă cât şi la master. Acest lucru se realizează prin:

§  Atragerea de candidaţi competitivi la concursul de admitere prin intensificarea acţiunilor de prezentare a imaginii facultăţii în licee atât prin acţiuni directe cât şi  şi prin mijloace mass-media.

§  Pagina web (http://www.mectuiasi.ro/) structurată caun mijlocactual, facil, eficient şi rapid de prezentare informaţională complexă a tuturor aspectelor ce definesc activitatea Facultăţii;

 

            Tabelul nr.3 -  Studenţi înscrişi în anul universitar 2015-2016

Forma de învăţământ

Domeniul

Specializarea

Anul  I

Anul  II

Anul  III

Anul  IV

Studii universitare

de licenţă

(4 ani)

Inginerie mecanică

• Sisteme şi echipamente termice

134

87

23

24

• Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

24

25

• Inginerie mecanică

30

27

Ingineria autovehiculelor

• Autovehicule rutiere

169

101

36

52

• Inginerie sistemelor de propulsie pentru autovehicule

22

27

• Construcţii de autovehicule

24

-

Mecatronică şi Robotică

• Mecatronică

99

62

25

25

• Robotică

24

23

Studii

 universitare

  de master

(2 ani)

Inginerie mecanică

Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

21

14

x

x

Tehnici nepoluante în ingineria agroalimentară

20

19

x

x

Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

20

17

x

x

Sisteme de transport pe calea ferată

29

13

x

x

Ingineria autovehiculelor

Concepţia şi managementul proiectării autovehiculelor

26

20

x

x

Sistemica transporturilor autopropulsate

40

30

x

x

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

-

15

x

x

Siguranţa şi performanţa circulaţiei rutiere

49

46

x

x

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică avansată

23

20

x

x

Sisteme robotizate

21

12

x

x

Şcoala doctorală

 

În prelungire

Inginerie mecanică

16

7

6

18

Ingineria  materialelor

-

3

2

4

 

 

§  Contul de Facebook - cu rolul important pe care îl are în dezvoltarea comunicării dintre studenţi, masteranzi, cadre didactice;

§  Politica de recrutare şi admitere a studentilor se  aplică în mod riguros şi transparent respectand principiul egalitatii sanselor tuturor candidatilor, fara nici o discriminare.

§   Înfiinţarea şi consolidarea unor specializări atractive, cu impact pe piaţa muncii.

§  Colaborarea cu societăţile comerciale, în scopul ca acestea să acorde studenţilor anumite facilităţi (burse de studiu, angajări în timpul stagiilor de practică) în baza unor contracte care să prevadă şi angajarea la sfârşitul studiilor.

§  Desfşurarea activităţii de consultanta şi consiliere oferita studentilor, pe problemele dezvoltarii profesionale, precum şi pentru rezolvarea unor situatii problema - tutoriatul.

§  Identificarea şi susţinerea prin oferta educatională în colaborare cu agenţii economici,  a unor noi oportunităţi de încadrare pe piaţa muncii, pentru absolvenţii programelor de licenţă şi masterat.

Facultatea de Mecanică este preocupată de ameliorarea şi îmbunătăţirea relaţiei existente între competenţele profesionale ale absolvenţilor şi inserţia acestora pe piaţa forţei de muncă. În Universitate Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează Centrul de Orientare Profesională, care centralizează ofertele diferitelor societăţi comerciale pentru absolvenţii tuturor facultăţilor.

 

1.4              Resursa umană

În cele două departamente îşi desfaşoară activitatea un număr total de 60  cadre didactice titulare.

În Departamentul Inginerie Mecanică Mecatronica şi Robotica sunt15 profesori, 10 confernţiari, 7 şefi lucrări  şi 4 asistenţi. 

În Departamentul Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere sunt6 profesori, 7 confernţiari, 9 şefi lucrări  şi 2 asistenţi.

Facultatea de Mecanică fructifică experienţa şi expertiza cadrelor didactice care au depăşit onorabila vârstă de pensionare şi a experţilor din domeniile facultăţii, oferindu-le, conform procedurii de întocmire a Statelor de funcţii, posibilitatea susţinerii în regim de plata cu ora a activităţilor didactice din posturile vacante. Structura Statelor de funcţii la cele două departamente, pentru anul universitar 2015-2016, este ptezentat în tabelul 4

Tabelul 4 Structura Statelor de funcţii 2015-2016

 

Departamentul                                    

TOTAL POSTURI

d i n    c a r e :

Prof.  Cons

 

 T *

O **

V ***

Profesor

Conferenţiar

Şef lucrări

Asistent

 

 

 T

O

V

T

O

V

T

O

V

T

O

V

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

IMMR

48

36

12

15

15

0

11

10

1

16

7

9

6

4

2

3

 

IMAR

39

24

15

6

6

0

9

7

2

21

9

12

3

2

1

4

 

-

6

TOTAL

87

60

27

21

21

0

20

17

3

37

16

21

9

6

3

7

 

 

T *    =  total;

 

 

O **   = ocupat;

 

 

V ***  = vacant.

 

                                               

    Activităţile de amenajare, pregătire şi întreţinere a bazei materiale didactice şi de cercetare sunt susţinute de personalul didactic auxiliar:  3 angajaţi  ai Departamentului Inginerie Mecanică Mecatronica şi Robotica şi 4 angajaţi ai Departamentului Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere.

Activităţile de întreţinere şi pază sunt asigurate  de personalul nedidactic: 7 îngrijitoare şi 12 agenţi de pază.

Activitatea administrativă şi de secretariat este asigurată de personalul didactic auxiliar de la nivelul facultăţii: 1 administrator şef de facultate, 3 administrator patrimoniu, 1 secretar şef de facultate, 1 secretar facultate.

1.5             Resursa imobiliară, informaţională şi financiară

 1. Infrastructura imobiliară

Structura spaţiilor utilizate în prezent de Facultatea de Mecanică este  prezentată în tabelul 5 : 

Tabelul 5 - Structura spaţiilor utilizate în prezent de Facultatea de Mecanică

Denumirea clădirii, adresa, destinaţia

Suprafaţa desfăşurată /

/ Supr. utilă (m2)

Mecanica, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 43

(Decanatul + secretariat+administratie facultate,  amfiteatrul M2, departamentul IMMR – fosta catedra de  Rezistenţa Materialelor şi departamentul IMAR fostele catedre de: Motoare şi Autovehicole Rutiere, Termotehnica, Masini Termice şi Frigotehnie şi Masini şi Instalatii ptr. Agricultura şi Industria Alimentara)

5620,00 / 4756,95

Material rulant, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 43

 (departamentul IMMR fosta catedra de Organe de Maşini şi Mecatronică siTeoria Mecanismelor şi Robotică, amfiteatrul M1)

3250,00 / 2616,57

Corp D, str.Horia, 9-11

(departamentul IMAR fosta catedra de Termotehnica, Masini Termice şi Frigotehnie)

942,00 / 839,46

Mecanică agricolă, Bd.Chimiei, 1

(imobil Mecanică Agricolă +  Punctul termic TV3)

(spatii în reparatii + spatii inchiriate)

3188,74/2963,41

Motoare termice, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 63C

(departamentul IMAR fosta catedra de Motoare şi Autovehicule Rutiere)

480,00 / 418,00

Utilaj Textil şi Mecatronica, str. prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr.

(departamentul IMMR ,biblioteca facultatilor profil mecanica, centrul de comunicatii UTI, sedii proiecte POSDRU)

6375,44/5543.86

Total facultate :

19856,18 / 17138.25

 

Structura spaţiilor pe categorii de folosinţă este  prezentată în tabelul 6 : 

Tabelul 5 - Structura spaţiilor utilizate pe categorii de folosinţă

Nr.

Baza materiala

Numar

Suprafata
utila,

Mp.

crt.

 

Amfiteatre şi sali de curs

7

989.61

 

Sali de seminar şi lucrari practice

17

696.39

 

Laboratoare

62

3797.95

 

Ateliere

6

1020.64

 

Biblioteca

1

267.29

 

 1.  Infrastructura informaţională

Conform strategiei anterioare, s-a dezvoltat continuu reteaua de Internet în fiecare colectiv/ departament, astfel la nivelul anului 2015 existand situatia prezentată în tabelul 6:

Tabelul 6: Situaţia infrastructurii informaţionale

Calculatoare (PC)  utilizate în :

293

•     procesul de învăţământ din care:

283

       - utilizate de către studenţi

202

       - utilizate de către personalul didactic

81

•     administraţie

10

Calculatoare conectate la reţeaua de calculatoare

293

Calculatoare (PC)  conectate la Internet

293

 

 1.  Resursa  financiară

 

La nivelul Facultăţii se aplică  politici  financiare riguroase bazate pe criterii de eficienţă avand ca efect încadrarea în bugetul alocat şi anume:

§  Structurarea planului de învăţământ ;

§  Mentinerea numarului de studenti ;

§  Promovarea în mass-media şi presă a specializărilor facultăţii, a realizărilor de prestigiu din facultate în domeniul învăţământului şi cercetării; vizite ale cadrelor didactice şi ale studenţilor performanţi în şcoli şi licee;organizarea zilelor porţilor deschise ale facultăţii; elaborarea unor criterii de admitere atractive şi popularizarea lor; popularizarea facilităţilor de învăţare, cazare şi hrană oferite.

§   Analizele ale cheltuielilor şi încadrărilor în fonduri.

Atragerea de resurse extrabugetare prin:

 • cursuri postuniversitare;
 • cercetare ştiinţifică pe baza de contracte ;
 • proiecte europene;
 • inchirieri de spatii.

Atat fondurile alocate de la bugetul de stat cât şi cele extrabugetare sau din alte surse sunt, conform legii, venituri proprii ale universitatilor. Finantarea din fonduri publice a institutiilor de învăţământ superior de stat, implicit Facultatea de Mecanică,  s-a facut din bugetul M.E.C.S. / UTI şi are preponderant trei directii principale:
- finantarea de baza care a acoperit principalele cheltuieli aferente procesului didactic,  cheltuieli de personal(salarii+viramente) şi utilitati ;
- finantarea complementară;
- finantarea suplimentara care se acordă  pentru a stimula excelenta programelor de studii.

Situaţia financiară la sfârsitul anului 2015 este prezentată în tabelul  7:

Tabelul  7:  Situaţia financiară la sfârsitul anului 2015

An calendaristic/

Finantare/Sold final

2015

(lei)

Finantare institutionala ptr. licenţă, masterat şi doctorat an II şi III

8254009,53

Finantare institutionala pentru scoala doctorala, granturi anul I

422403,93

Venituri proprii din taxe student + regie, imprumuturi, alte incasari

717320,63

Venituri proprii din chirii spatii

122131,84

TOTAL finantare  an

9515865,93

Contracte de cercetare ştiinţifică + proiecte POSDRU

1.965.157,88

Proiecte POSDRU

2030323,50

SOLD finantare institutionala ptr. licenţă, masterat şi doctorat an II şi III

559126,56

SOLD Finantare institutionala pentru scoala doctorala, granturi anul I

SOLD venituri proprii din taxe

163541,65

SOLD venituri din chirii spatii

57957,18

TOTAL SOLD la 31 decembrie

780625,39

 

1.6             Managementul şi asigurarea calităţii

 1. Organul de conducere

 Organul de conducere al Facultăţii de Mecanică este Consiliul facultăţii. Acesta este format din cadre didactice şi studenţi aleşi în mod democratic, pe bazăde reprezentare proporţională.

Activităţile curente sunt conduse de Biroul Consiuliului facultăţii, format din decan, prodecani, directorii de departament, administratorul sef,  secretarul şef  şi reprezentantul studenţilor.

Atât la şedintele Consiliului facultăţii cât şi a Biroului Consiuliului facultăţii participă în calitate de invitat şi Liderul de sindicat a Filialei de Mecanică.

Alegerea Consiliului Facultăţii precum şi a Biroului Consiliului s-a facut în conformitate cu Procedura privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice. Universitatea funcţioneazăpe baza Cartei, a Procedurii privind funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere şi a Regulamentului de ordine interioară. Funcţionalitatea structurilor de conducere este asiguratăşi de încadrarea lor în fluxul decizional, reflectat de Organigrama facultatii.

 

 1. Asigurarea calităţii

 

Calitatea formarii în ingineria mecanică oferită de facultatea noastră este relevată de performanţele absolvenţilor noştri la concursurile naţionale de mecanică, rezistenţa materialelor şi matematică din ultimii  ani şi de inserţia fară dificultate a multora dintre tinerii noştri specialişti în companii de renume din România si Europa.

 

Comisia pentru Evaluarea şi asigurarea calităţii.

De la înfiinţare şi pânăîn prezent, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Calităţii şi-a asumat răspunderea privind elaborarea/ verificarea/ avizarea diferitelor aspecte privind activităţile didactice şi de cercetare.

 

2.     Scopul şi obiectivele planului strategic 2016-2020

 

Planului strategic 2016-2020 pentru dezvoltarea Facultăţii de Mecanicăeste în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare  ale universităţii şi are la bază câteva premize fundamentale:

-       Facultatea de Mecanică este o facultate cu o tradiţie de peste 65 de ani în formarea de ingineri mecanici performanţi, care a fost dezvoltată în timp de către personalităţi marcante ale învăţământului superior mecanic, cu largă recunoaştere în ţară, dar şi peste hotare;

-       Facultatea de Mecanică trebuie să-şi menţină şi să-şi consolideze rolul şi locul  important pe care îl  are în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în formarea de specialişti pe domeniile facultăţii, cu racordarea permanentă la standardele europene şi la cerinţele unei pieţe a forţei de muncă în continuă dezvoltare;

-       Facultatea nu este doar o structură administrativ - cumulativă de departamente, ci o entitate unită, puternică, în care liantul este dat de către solidaritatea tuturor cadrelor didactice, a studenţilor şi a personalului nedidactic, în faţa oricăror încercări.

Consiliul al Facultăţii de Mecanică şi împreuna cu decanul şi prodecani vor acţiona pentru dezvoltarea  în continuare a  Facultatăţii de Mecanică, astfel încât să se menţină în topul facultăţilor de profil din ţară.

 

2.1  Obiective strategice de dezvoltare

 

Misiunea Facultăţii de Mecanică este de a pregăti tineri ingineri în domeniile: ingineria autovehiculelor, ingineria mecanică, mecatronică şi robotică, pentru ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat, având la bază dezvoltarea cercetării ştiinţifice pentru aceste domenii.

Pornind de la misiunea Facultăţii de Mecanică de a pregăti tineri ingineri în domeniile: ingineria autovehiculelor, inginerie mecanică, mecatronică şi robotică, pentru ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat, având la bază dezvoltarea cercetării ştiinţifice pentru aceste domenii, direcţiile  strategice de dezvoltare urmăresc ca cele trei activităţi principale, activitatea didactică, de cercetare şi administrativă, să se desfăşoare la un nivel de eficienţă funcţională şi organizatorică similară universităţilor din spaţiul european.

Aceste obiective startegice, care, vor face ca şi învăţământul de la Facultatea de Mecanică să fie organizat după conceptul de universitate antreprenorială, bazată pe calitate, competitivitate, eficienţă şi vizibilitate, sunt:

Ø  Creşterea calităţii şi performanţei în domeniul academic;

Ø  Asigurarea compatibilităţii învăţământului cu tendinţele moderne, pe plan naţional şi european;

Ø  Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;

Ø  Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale pentru atingerea obiectivelor de performanţă;

Ø  Promovarea parteneriatelor cu mediul economic;

Ø  Accesarea resurselor financiare naţionale şi europene, destinate cercetării şi dezvoltării instituţionale prin depunerea de proiecte;

Ø  Susţinerea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniile ingineria autovehiculelor, inginerie mecanică, mecatronică şi robotică şi în domenii interdisciplinare, în corelaţie cu tendinţele naţionale şi mondiale ale cercetării ştiinţifice;

Ø  Antrenarea studenţilor şi doctoranzilor în dezvoltarea proiectelor de cercetare şi dezvoltare;

Ø  Dezvoltarea sistemului de documentare IT, cu acces direct şi generalizat la bazele de date, pentru realizarea unui mediu favorabil de studiu;

Ø  Creşterea numărului de studenţi ai Facultăţii de Mecanică pentru cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat şi doctorat,prin atragerea unui număr mai mare de candidaţi bine pregătiţi şi creşterea promovabilităţii în primii doi ani de studiu;

Ø  Creşterea ponderii finanţării suplimentare din surse extrabugetare şi atragerea sponsorilor;

Ø  Asigurarea şi dezvoltarea resursei umane, crearea unui mediu favorabil de lucru, prin considerarea parteneriatului dintre personalul didactic, studenţi şi personalul tehnico-administrativ;

Ø  Adoptarea unei politici de personal corespunzătoare necesităţilor facultăţii şi respectării drepturilor angajaţilor;

Ø  Asigurarea continuităţii procesului didactic, prin angajarea de tineri asistenţi şi perfecţionarea acestora pe domeniile facultăţii.

Ø  Dezvoltarea unor relaţii de bună colaborare cu toate structurile universităţii;

 

2.2                          Obiective specifice de dezvoltare

 

2.2.1  Dezvoltarea ofertei educaţionale

Ø  Întocmirea şi actualizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele ARACIS şi a modificărilor legislative;

Ø  Îmbunătăţirea activităţilor aplicative de practică, prin efectuarea acesteia în timpul semestrului de studiu sau la sfârşitul semestrului, în companii româneşti recunoscute;

Ø  Încheierea unor contracte de colaborare între facultate şi companii de renume pe plan internaţional, care să permită efectuarea practicii şi a lucrărilor de licenţă şi disertaţie, cu posibilitatea  recrutării timpurii a studenţilor în scopul angajării;

Ø  Dezvoltarea unor programe noi de licenţă şi master, care să valorifice potenţialul ştiinţific şi didactic existent în Facultatea de Mecanică, pentru a mări şansele încadrării absolvenţilor (de exemplu - programe în limba engleză);

Ø  Dezvoltarea ofertelor de educaţie continuă (pe tot parcursul vieţii), prin cursuri postuniversitare de formare, perfecţionare, specializare, prin module flexibile şi accesibile persoanelor încadrate în muncă sau nu, cu taxă sau prin accesarea fondurilor europene.

2.2.2        Creşterea numărului de studenţi

ØMenţinerea în cadrul programelor de licenţă şi masterat a domeniilor cu specializările care funcţionează în prezent şi / sau dezvoltarea unora noi;

ØPromovarea ofertei educaţionale a facultăţii în licee, în special în colegiile renumite din zona de nord – est a ţării, pentru atragerea unui număr cât mai mare de candidaţi, care să asigure ocuparea locurilor la admitere;

ØUtilizarea mijloacelor mass-media în promovarea imaginii facultăţii, actualizarea permanentă a paginii web a facultăţii şi promovarea pe platforma  ADSERVIO;

ØObţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru specializarea de masterat în limba engleză - Mechanical Engineering.

ØFinalizarea prezentării în limba engleză a paginii web a facultăţii în vederea atragerii studenţilor străini prin programe ERASMUS precum şi prin programe de doctorat.

2.2.3        Îmbunătăţirea activităţii didactice

Ø  Susţinerea elaborării de manuale şi îndrumare. Se va urmări ca majoritatea disciplinelor din planurile de învăţământ  să dispună de cursuri şi îndrumare tipărite, cu o vechime de sub 5 ani;

Ø  Utilizarea mai eficientă a postăriilor de pe pagina web a facultăţii (suporturi de curs, îndrumare de proiect, îndrumare de laborator, probleme specifice activităţii de seminar), în pregătirea studenţilor;

Ø  Dezvoltarea unor activităţi de motivare a studenţilor pentru învăţarea continuă. Creşterea ponderii aprecierii activităţilor studenţilor desfăşurate în timpul anului, în nota finală;

Ø  Pregătirea suportului de curs şi aplicaţii pentru disciplinele de specialitate impuse şi opţionale, pentru specializările care sunt sub autorizaţie de funcţionare provizorie;

Ø  Actualizarea şi corelarea continuă a programelor analitice, considerând ultimele realizări în domeniu;

Ø  Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de instruire;

Ø  Menţinerea şi dezvoltarea bazei IT destinată procesului didactic : suport soft şi hard în special pentru disciplinele de proiectare asistată;

Ø  Organizarea activităţilor de proiect şi laborator pe subgrupe;

Ø  Realizarea unor chestionare de feed-back”, distribuite  studenţilor, privind modul de  desfăşurare a procesului didactic şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia;

Ø  Antrenarea studenţilor în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor ştiinţifice;

Ø  Publicarea lucrărilor susţinute la sesiunile cercurilor ştiinţifice, într-un volum sau in volume pe secţii;

Ø  Organizarea etapelor locale a concursurilor profesionale la disciplinele de rezistenţa materialelor şi respectiv mecanică teoretică, pentru selectarea participanţilor  la faza naţională a concursurilor;

Ø  Dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor didactice cu aparatură nouă;

Ø  Asigurarea mijloacelor necesare pentru folosirea metodelor moderne de predare (la cursuri, seminarii, proiecte, laboratoare);

Ø  Consilierea şi orientarea continuă a studenţilor, în special a studenţilor din anii I si II, care să le ofere un suport eficient pe toată durata studiilor, prin organizarea eficientă şi responsabilă a activităţii de tutoriat.

2.2.4        Dezvoltarea şcolii doctorale

 

Ø  Actualizarea Organizării Şcolii Doctorale conform ultimelor modificări ale Legii nr.1/2011 şi a strategiei universităţii privind organizarea Şcolii Doctorale;

Ø  Susţinerea şi menţinerea schimburilor ştiinţifice între facultatea noastră şi facultăţi din ţară şi din U.E. prin  stagii de pregătire şi prin doctorate în cotutelă;

Ø  Susţinerea materială şi morală a profesorilor şi conferenţiarilor care obţin abilitarea pentru conducere de doctorat;

Ø  Susţinerea  în dezvoltarea unor proiecte de cerecetare pentru Şcoala Doctorală.

 

2.2.5        Dezvoltarea cercetării ştiinţifice

 

Ø  Susţinerea elaborarii propunerilor de proiecte pentru participarea la competiţii în cadrul Programelor Naţionale şi  Europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică;

Ø  Susţinerea elaborării propunerilor de proiecte pentru participarea la programe finanţate prin Agenţia de Dezvoltare Nord-Est;

Ø  Asigurarea suportului necesar în obţinerea unor contracte de cercetare cu agenţi economici;

Ø  Publicarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică în reviste de largă circulaţie (ISI cu factor de impact, BDI);

Ø  Diseminarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Ø  Organizarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, ACME, a Facultăţii de Mecanică;

Ø  Susţinerea domeniilor de cercetare ştiinţifică în care Facultatea de Mecanică se află la cel mai înalt nivel de competenţă;

Ø  Antrenarea studenţilor în programe de proiectare, cercetare şi execuţie în cadrul proiectelor din cadrul colectivelor de cercetare ale facultăţii;

Ø  Susţinerea cluburilor de creaţie ale studenţilor prin diverse forme de finanţare, care să permită:

-       pregătirea participanţilor la competiţiile internaţionale;

-       realizarea de prototipuri şi modele funcţionale pentru competiţile naţionale studenţeşti;

Ø  Popularizarea rezultatelor profesionale şi ştiinţifice ale studenţilor şi premierea lor;

Ø  Raportarea corectă şi integrală a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, care conduc la obţinerea unor fonduri suplimentare de finanţare;

Ø  Susţinerea dezvoltării centrelor de cercetare din departamente si sprijinirea acreditării unor centre de cercetare.

Ø  Continuarea dotării cu echipamente performante a laboratoarelor de cercetare prin granturi, contracte cu parteneri economici, sponsorizari etc.

2.2.6        Investiţii şi reparaţii

Ø  Introducerea în planul de reparaţii capitale cu execuţie a corpurilor de clădire: Motoare termice, Maşini termice (Corp D, din str.Horia) şi Mecanică agricolă (din str.Chimiei nr.1).

Ø  Amenajarea spaţiului pentru Proiectul ARO şi Formula student;

 

2.2.7        Dezvoltarea fondului de publicaţii pentru bibliotecă şi accesul la informaţii

 

Ø  Solicitarea unor fonduri mai mari pentru procurarea publicaţiilor de specialitate, cărţi (monografii, manuale universitare) şi  periodice;

Ø  Realizarea unei colaborări mai strânse cu Biblioteca universităţii, pentru achiziţionarea unui număr suficient de cursuri, îndrumare şi monografii, elaborate de cadrele didactice, prin eforturi financiare proprii;

Ø  Menţinerea universităţii în asociaţia ANELIS PLUS, prin care se asigură accesul la bazele de date.

 

2.2.8        Obiective de dezvoltare financiară

 

Ø  Atragerea unor fonduri mărite de la finanţarea de bază prin creşterea numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi;

Ø  Atragerea de resurse extrabugetare prin:

-          cursuri universitare de masterat şi doctorat cu taxă;

-          cursuri postuniversitare;

-          cursuri de formare continuă;

-          dezvoltarea de proiecte, de cercetare ştiinţifică cu agenţi economici;

-          servicii de consultanţă, expertiză tehnică, încercări de materiale, analize metalografice, testări tribologice, testări şi reparaţii de autovehicule etc;

-          utilizarea eficientă a spaţiilor didactice şi nedidactice.

 

2.2.9        Obiective de dezvoltare a resurselor umane

 

Ø  Creşterea numărului de cadre didactice tinere (sub 35 de ani), fiind şi un indicator de calitate important în finanţarea de bază, prin atragerea celor mai buni absolvenţi;

Ø  Promovarea cadrelor didactice pe funcţii superioare, în raport cu:

-          prognoza financiară a facultăţii;

-          respectarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale pentru domeniul în care se doreşte promovarea;

-          respectarea îndeplinirii standardelor minimale la nivelul universităţii;

-          solicitarea  concretă şi discutarea acestora în şedinţele de departament.

Ø  Realizarea evaluării periodice a performanţelor individuale pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

Ø  Pariciparea la cursuri de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, prin programe dezvoltate la nivelul universităţii;

Ø  Asigurarea  condiţiilor de muncă conforme cu cerinţele postului.

 

2.2.10    Dezvoltarea colaborărilor naţionale şi internaţionale, creşterea  vizibilităţii

 

Ø  Consolidarea relaţiilor existente şi dezvoltarea unor noi relaţii de colaborare pe probleme didactice şi de cercetare ştiinţifică cu facultăţi şi universităţi, din ţară şi din străinătate;

Ø  Acordarea titlului DHC unor personalităţi ştiinţifice din domeniul ingineriei autovehiculelor, ingineriei mecanice,  mecatronică şi robotică, din ţară şi din străinătate;

Ø  Consolidarea acordurilor existente şi dezvoltarea unor noi relaţii de colaborare în cadrul programului ERASMUS+;

Ø  Participarea şi implicarea în organizarea seminariilor naţionale de Organe de maşini, Mecanisme şi Rezistenţa materialelor;

Ø  Continuarea şi stabilirea de colaborări ştiinţifice cu institute/centre de cercetare, din ţară şi din străinătate;

Ø  Susţinerea studenţilor care doresc să obţină burse de studiu în străinătate, prin recomandări, sprijin logistic şi de specialitate;

Ø  Popularizarea realizărilor facultăţii  şi a ofertei educaţionale prin programele din cele trei domenii: ingineria autovehiculelor, ingineria mecanică, mecatronică şi robotică;

Ø  Participarea şi organizarea de reuniuni, conferinţe şi seminarii, în cooperare cu agenţii naţionale, firme şi instituţii de educaţie, pentru creşterea vizibilităţii facultăţii;

Ø  Acordarea de diplome şi premii de merit studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite;

Ø  Susţinerea tinerilor doctoranzi în a participa la manifestări ştiinţifice pentru prezentarea realizărilor obţinute în cercetarea ştiinţiifcă şi orientarea  celor mai buni către cariera universitară sau de cercetare;

Ø  Atragerea unui număr cât mai mare de absolvenţi ai Facultăţii de Mecanică în asociaţia absolvenţilor, AMIS şi participarea lor la manifestările organizate de facultate;

Ø  Dezvoltarea relaţiilor colegiale interne, naţionale şi internaţionale cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale.

 

2.2.11    Obiective de dezvoltare a serviciilor studenţeşti şi activităţilor extracurriculare

 

Ø  Obţinerea unui număr suficent de locuri de cazare, pentru asigurarea cazării în căminele repartizate facultăţii, T15, T10, T21, T7, T17, a studenţilor din afara Iaşului, care au drept de cazare;

Ø  Susţinerea realizării unor condiţii civilizate de locuit în cămine, prin cointeresarea tuturor părţilor implicate;

Ø  Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din cămine pentru dezvoltarea sistemelor de siguranţă şi securitate din cămine şi consolidarea reţelelor pentru un aces facil la internet;

Ø  Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din cămine în organizarea activităţilor cu caracter cultural şi sportiv;

Ø  Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din cămine pentru stabilirea corectă a taxelor de cămin, prin discutarea şi aprobarea cuantumului  taxelor, în şedinţele comisiei sociale;

Ø  Stabilirea unei strategii comune cu reprezentanţii studenţilor, de alocare a burselor pentru stimularea studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi asigurarea unor burse sociale (până la 30% din fondul total de burse), pentru ajutorarea studenţilor cu probleme sociale dificile;

Ø  Susţinerea Ligii studenţilor de la Facultatea de Mecanică pentru organizarea diferitelor activităţi cultural-sportive, la nivelul facultăţii;

Ø  Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a unor întâlniri cu absolvenţi de succes, a unor seminarii cu specialişti în antreprenoriat;

Ø  Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a unor informări periodice cu solicitările angajatorilor, privind angajarea absolvenţilor şi cerinţele impuse de aceştia;

Ø   Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a excursiilor de studiu.

 

2.2.12    Obiective de acţiune privind evaluarea îndeplinirii standardelor de calitate

 

Ø  Evaluarea internă a facultăţii:

-          evaluarea periodică a activităţii personalului, în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi a Manualului Procedurilor;

-          evaluarea periodică a specializărilor de licenţă şi master, din cadrul facultăţii, în raport cu reglementările ARACIS.

Ø  Promovarea managementului calităţii în toate domeniile de activitate:

- formarea unei responsabilităţi a calităţiila toţi angajaţii facultăţii;

- convergenţa eforturilor pentru respectarea principiilor de referinţă europene privind calitatea;

- dezvoltarea responsabilităţii instituţionale, centrării pe rezultate şi pe satisfacţiile beneficiarilor.

Ø  Elaborarea şi aprobarea în timp util a grilelor de evaluare a activităţilor cadrelor didactice, care aplică pentru acordarea gradaţiilor de merit, prin competiţie la nivelul facultăţii.

 

2.2.13 Obiective de dezvoltare a activităţilor suport

 

Ø  Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale specifice activităţilor la nivelul facultăţii: hala pentru activităţi practice cu studenţii, săli de seminar, amenajarea unei săli pentru orele de desen tehnic etc.

Ø  Consolidarea şi dezvoltarea bazei de date specifice facultăţii;

Ø  Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor existente şi dezvoltarea de noi laboratoare de licenţă in vederea funcţionării acestora la standarde europene;

Ø  Amenajarea unor spaţii pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare (Formula student, ARO etc.)

Ø  Direcţionarea şi susţinerea activităţii de cercetare orientată pe domenii prioritare, prin accesarea fondurilor europene, care implică un efort financiar concentrat;

Ø  Susţinerea continuă a Secretariatului facultăţii şi a activităţilor pe care acesta le desfăşoară, cu resursele necesare: aparatura, logistica, materialele de birotică, resursa umană etc.

 

3.     Planificarea strategiilor

Planificarea activităţilor specifice de dezvoltare a facultăţii este o problemă care depinde de mulţi factori, în special de situaţia financiară, de evoluţia pieţii forţei de muncă, de climatul socio-politic şi în special de resursa umană.

În tabelul 8 este prezentată o propunere de planificare a principalelor ativităţi ale obiectivelor specifice.

Tabelul 8 - Planificarea principalelor ativităţi ale obiectivelor specifice

Nr. Crt.

Obiectivul specific/ activitate

Termen realizare

1

 Dezvoltarea ofertei educaţionale

 

Întocmirea şi actualizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele ARACIS şi a modificărilor legislative;

permanent

Îmbunătăţirea activităţilor aplicative de practică, prin efectuarea acesteia în timpul semestrului de studiu sau la sfârşitul semestrului, în companii româneşti recunoscute;

2016

Încheierea unor contracte de colaborare între facultate şi companii de renume pe plan internaţional, care să permită efectuarea practicii şi a lucrărilor de licenţă şi disertaţie, cu posibilitatea  recrutării timpurii a studenţilor în scopul angajării;

anual

Dezvoltarea unor programe noi de licenţă şi master, care să valorifice potenţialul ştiinţific şi didactic existent în Facultatea de Mecanică, pentru a mări şansele încadrării absolvenţilor (de exemplu - programe în limba engleză);

2017

Dezvoltarea ofertelor de educaţie continuă (pe tot parcursul vieţii), prin cursuri postuniversitare de formare, perfecţionare, specializare, prin module flexibile şi accesibile persoanelor încadrate în muncă sau nu, cu taxă sau prin accesarea fondurilor europene.

2017

2

Creşterea numărului de studenţi

 

Menţinerea în cadrul programelor de licenţă şi masterat a domeniilor cu specializările care funcţionează în prezent şi / sau dezvoltarea unora noi;

permanent

Promovarea ofertei educaţionale a facultăţii în licee, în special în colegiile renumite din zona de nord – est a ţării, pentru atragerea unui număr cât mai mare de candidaţi, care să asigure ocuparea locurilor la admitere;

permanent

Utilizarea mijloacelor mass-media în promovarea imaginii facultăţii, actualizarea permanentă a paginii web a facultăţii şi promovarea pe platforma  ADSERVIO;

2016

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru specializarea de masterat în limba engleză - Mechanical Engineering.

2017

Finalizarea prezentării în limba engleză a paginii web a facultăţii în vederea atragerii studenţilor străini prin programe ERASMUS precum şi prin programe de doctorat.

2016

3

Îmbunătăţirea activităţii didactice

 

Susţinerea elaborării de manuale şi îndrumare. Se va urmări ca majoritatea disciplinelor din planurile de învăţământ  să dispună de cursuri şi îndrumare tipărite, cu o vechime de sub 5 ani;

permanent

Utilizarea mai eficientă a postăriilor de pe pagina web a facultăţii (suporturi de curs, îndrumare de proiect, îndrumare de laborator, probleme specifice activităţii de seminar), în pregătirea studenţilor;

permanent

Dezvoltarea unor activităţi de motivare a studenţilor pentru învăţarea continuă. Creşterea ponderii aprecierii activităţilor studenţilor desfăşurate în timpul anului, în nota finală;

permanent

Pregătirea suportului de curs şi aplicaţii pentru disciplinele de specialitate impuse şi opţionale, pentru specializările care sunt sub autorizaţie de funcţionare provizorie;

permanent

Actualizarea şi corelarea continuă a programelor analitice, considerând ultimele realizări în domeniu;

permanent

Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de instruire;

permanent

Menţinerea şi dezvoltarea bazei IT destinată procesului didactic : suport soft şi hard în special pentru disciplinele de proiectare asistată;

permanent

Organizarea activităţilor de proiect şi laborator pe subgrupe;

permanent

Realizarea unor chestionare de feed-back”, distribuite  studenţilor, privind modul de  desfăşurare a procesului didactic şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia;

în luna mai a fiecarui an

Antrenarea studenţilor în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor ştiinţifice;

permanent

Publicarea lucrărilor susţinute la sesiunile cercurilor ştiinţifice, într-un volum sau in volume pe secţii;

în luna mai a fiecărui an

Organizarea etapelor locale a concursurilor profesionale la disciplinele de rezistenţa materialelor şi respectiv mecanică teoretică, pentru selectarea participanţilor  la faza naţională a concursurilor;

anual

Dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor didactice cu aparatură nouă;

Asigurarea mijloacelor necesare pentru folosirea metodelor moderne de predare (la cursuri, seminarii, proiecte, laboratoare);

permanent

Consilierea şi orientarea continuă a studenţilor, în special a studenţilor din anii I si II, care să le ofere un suport eficient pe toată durata studiilor, prin organizarea eficientă şi responsabilă a activităţii de tutoriat.

permanent

4

Dezvoltarea şcolii doctorale

 

Actualizarea Organizării Şcolii Doctorale conform ultimelor modificări ale Legii nr.1/2011 şi a strategiei universităţii privind organizarea Şcolii Doctorale;

2016

Susţinerea şi menţinerea schimburilor ştiinţifice între facultatea noastră şi facultăţi din ţară şi din U.E. prin  stagii de pregătire şi prin doctorate în cotutelă;

permanent

Susţinerea materială şi morală a profesorilor şi conferenţiarilor care obţin abilitarea pentru conducere de doctorat;

permanent

Susţinerea  în dezvoltarea unor proiecte de cerecetare pentru Şcoala Doctorală.

permanent

5

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice

 

Susţinerea elaborarii propunerilor de proiecte pentru participarea la competiţii în cadrul Programelor Naţionale şi  Europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică;

permanent

Susţinerea elaborării propunerilor de proiecte pentru participarea la programe finanţate prin Agenţia de Dezvoltare Nord-Est;

permanent

Asigurarea suportului necesar în obţinerea unor contracte de cercetare cu agenţi economici;

permanent

Publicarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică în reviste de largă circulaţie (ISI cu factor de impact, BDI);

permanent

Diseminarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

permanent

Organizarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, ACME, a Facultăţii de Mecanică;

2016 şi 2018

Susţinerea domeniilor de cercetare ştiinţifică în care Facultatea de Mecanică se află la cel mai înalt nivel de competenţă;

permanent

Antrenarea studenţilor în programe de proiectare, cercetare şi execuţie în cadrul proiectelor din cadrul colectivelor de cercetare ale facultăţii;

permanent

Susţinerea cluburilor de creaţie ale studenţilor prin diverse forme de finanţare, care să permită:

pregătirea participanţilor la competiţiile internaţionale;

realizarea de prototipuri şi modele funcţionale pentru competiţile naţionale studenţeşti;

permanent

Popularizarea rezultatelor profesionale şi ştiinţifice ale studenţilor şi premierea lor;

anual

Raportarea corectă şi integrală a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, care conduc la obţinerea unor fonduri suplimentare de finanţare;

anual

Susţinerea dezvoltării centrelor de cercetare din departamente si sprijinirea acreditării unor centre de cercetare.

permanent

Continuarea dotării cu echipamente performante a laboratoarelor de cercetare prin granturi, contracte cu parteneri economici, sponsorizari etc.

permanent

6

Investiţii şi reparaţii

 

Introducerea în planul de reparaţii capitale cu execuţie a corpurilor de clădire: Motoare termice, Maşini termice (Corp D, din str.Horia) şi Mecanică agricolă (din str.Chimiei nr.1).

2016;2017

Amenajarea spaţiului pentru Proiectul ARO şi Formula student;

2016;2017

7

Dezvoltarea fondului de publicaţii pentru bibliotecă şi accesul la informaţii

 

Solicitarea unor fonduri mai mari pentru procurarea publicaţiilor de specialitate, cărţi (monografii, manuale universitare) şi  periodice;

2017

Realizarea unei colaborări mai strânse cu Biblioteca universităţii, pentru achiziţionarea unui număr suficient de cursuri, îndrumare şi monografii, elaborate de cadrele didactice, prin eforturi financiare proprii;

permanent

Menţinerea universităţii în asociaţia ANELIS PLUS, prin care se asigură accesul la bazele de date.

permanent

8

Obiective de dezvoltare financiară

 

Atragerea unor fonduri mărite de la finanţarea de bază prin creşterea numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi;

permanent

Atragerea de resurse extrabugetare prin:

cursuri universitare de masterat şi doctorat cu taxă;

cursuri postuniversitare;

cursuri de formare continuă;

dezvoltarea de proiecte, de cercetare ştiinţifică cu agenţi economici;

servicii de consultanţă, expertiză tehnică, încercări de materiale, analize metalografice, testări tribologice, testări şi reparaţii de autovehicule etc;

utilizarea eficientă a spaţiilor didactice şi nedidactice.

permanent

9

Obiective de dezvoltare a resurselor umane

 

Creşterea numărului de cadre didactice tinere (sub 35 de ani), fiind şi un indicator de calitate important în finanţarea de bază, prin atragerea celor mai buni absolvenţi;

permanent

Promovarea cadrelor didactice pe funcţii superioare, în raport cu:

prognoza financiară a facultăţii;

respectarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale pentru domeniul în care se doreşte promovarea;

respectarea îndeplinirii standardelor minimale la nivelul universităţii;

solicitarea  concretă şi discutarea acestora în şedinţele de departament.

permanent

Realizarea evaluării periodice a performanţelor individuale pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

anual

Pariciparea la cursuri de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, prin programe dezvoltate la nivelul universităţii;

permanent

Asigurarea  condiţiilor de muncă conforme cu cerinţele postului.

permanent

10

Dezvoltarea colaborărilor naţionale şi internaţionale, creşterea  vizibilităţii

 

Consolidarea relaţiilor existente şi dezvoltarea unor noi relaţii de colaborare pe probleme didactice şi de cercetare ştiinţifică cu facultăţi şi universităţi, din ţară şi din străinătate;

permanent

Acordarea titlului DHC unor personalităţi ştiinţifice din domeniul ingineriei autovehiculelor, ingineriei mecanice,  mecatronică şi robotică, din ţară şi din străinătate;

ocazional

Consolidarea acordurilor existente şi dezvoltarea unor noi relaţii de colaborare în cadrul programului ERASMUS+;

permanent

Participarea şi implicarea în organizarea seminariilor naţionale de Organe

 de maşini, Mecanisme şi Rezistenţa materialelor;

anual

Continuarea şi stabilirea de colaborări ştiinţifice cu institute/centre de cercetare, din ţară şi din străinătate;

permanent

Susţinerea studenţilor care doresc să obţină burse de studiu în străinătate, prin recomandări, sprijin logistic şi de specialitate;

permanent

Popularizarea realizărilor facultăţii  şi a ofertei educaţionale prin programele din cele trei domenii: ingineria autovehiculelor, ingineria mecanică, mecatronică şi robotică;

permanent

Participarea şi organizarea de reuniuni, conferinţe şi seminarii, în cooperare cu agenţii naţionale, firme şi instituţii de educaţie, pentru creşterea vizibilităţii facultăţii;

permanent

Acordarea de diplome şi premii de merit studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite;

anual

Susţinerea tinerilor doctoranzi în a participa la manifestări ştiinţifice pentru prezentarea realizărilor obţinute în cercetarea ştiinţiifcă şi orientarea  celor mai buni către cariera universitară sau de cercetare;

permanent

Atragerea unui număr cât mai mare de absolvenţi ai Facultăţii de Mecanică în asociaţia absolvenţilor, AMIS şi participarea lor la manifestările organizate de facultate;

permanent

Dezvoltarea relaţiilor colegiale interne, naţionale şi internaţionale cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale.

permanent

11

Obiective de dezvoltare a serviciilor studenţeşti şi activităţilor extracurriculare

 

Obţinerea unui număr suficent de locuri de cazare, pentru asigurarea cazării în căminele repartizate facultăţii, T15, T10, T21, T7, T17, a studenţilor din afara Iaşului, care au drept de cazare;

anual în luna sept.

Susţinerea realizării unor condiţii civilizate de locuit în cămine, prin cointeresarea tuturor părţilor implicate;

permanent

Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din cămine pentru dezvoltarea sistemelor de siguranţă şi securitate din cămine şi consolidarea reţelelor pentru un aces facil la internet;

permanent

Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din cămine în organizarea activităţilor cu caracter cultural şi sportiv;

permanent

Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din cămine pentru stabilirea corectă a taxelor de cămin, prin discutarea şi aprobarea cuantumului  taxelor, în şedinţele comisiei sociale;

permanent

Stabilirea unei strategii comune cu reprezentanţii studenţilor, de alocare a burselor pentru stimularea studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi asigurarea unor burse sociale (până la 30% din fondul total de burse), pentru ajutorarea studenţilor cu probleme sociale dificile;

semestrial

Susţinerea Ligii studenţilor de la Facultatea de Mecanică pentru organizarea diferitelor activităţi cultural-sportive, la nivelul facultăţii;

permanent

Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a unor întâlniri cu absolvenţi de succes, a unor seminarii cu specialişti în antreprenoriat;

anual

Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a unor informări periodice cu solicitările angajatorilor, privind angajarea absolvenţilor şi cerinţele impuse de aceştia;

permanent

 Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a excursiilor de studiu.

anual

12

Obiective de acţiune privind evaluarea îndeplinirii standardelor de calitate

 

Evaluarea internă a facultăţii:

evaluarea periodică a activităţii personalului, în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi a Manualului Procedurilor;

evaluarea periodică a specializărilor de licenţă şi master, din cadrul facultăţii, în raport cu reglementările ARACIS.

La fiecare 4 ani de la ultima evaluare

Promovarea managementului calităţii în toate domeniile de activitate:

- formarea unei responsabilităţi a calităţiila toţi angajaţii facultăţii;

- convergenţa eforturilor pentru respectarea principiilor de referinţă europene privind calitatea;

- dezvoltarea responsabilităţii instituţionale, centrării pe rezultate şi pe satisfacţiile beneficiarilor.

permanent

Elaborarea şi aprobarea în timp util a grilelor de evaluare a activităţilor cadrelor didactice, care aplică pentru acordarea gradaţiilor de merit, prin competiţie la nivelul facultăţii.

Septembrie 2016

13

2.2.13 Obiective de dezvoltare a activităţilor suport

 

Consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale specifice activităţilor la nivelul facultăţii: hala pentru activităţi practice cu studenţii, săli de seminar, amenajarea unei săli pentru orele de desen tehnic etc.

Sept. 2016

Consolidarea şi dezvoltarea bazei de date specifice facultăţii;

permanent

Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor existente şi dezvoltarea de noi laboratoare de licenţă in vederea funcţionării acestora la standarde europene;

permanent

Amenajarea unor spaţii pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare (Formula student, ARO etc.)

2016;2017

Direcţionarea şi susţinerea activităţii de cercetare orientată pe domenii prioritare, prin accesarea fondurilor europene, care implică un efort financiar concentrat;

permanent

Susţinerea continuă a Secretariatului facultăţii şi a activităţilor pe care

 acesta le desfăşoară, cu resursele necesare: aparatura, logistica, materialele de birotică, resursa umană etc.

permanent

 

 1. Analiza SWOT  

Analiza realizată prin această metodă, prezentată în tabelul 9,  a stat la baza elaborării planului strategic de dezvoltare a facultăţii.

 

Tabelul 9 - Analiza SWOT

Puncte tari şi oportunităţi

Puncte slabe şi ameninţări

Învăţământ

Creşterea aportului de resurse financiare prin studenţi echivalenţi având ca surse:

- creşterea numărului de studenţi la licenţă;

- creşterea numărului de studenţi la master;

- dezvoltarea de programe noi de master (eventual în lb. engleză);

- creşterea numărului de doctoranzi prin abilitarea unor noi conducători de doctorat şi programelor POS-DRU;

- coeficienţii de finanţare superiori (2x şi 4x) pentru masteranzi şi doctoranzi.

Inexistenţa zonală a unor facultăţi de profil mecanic la fel de puternic dezvoltate sau cu prestigiu similar.

Continuarea crizei economice va determina:

- contracţia finanţării de la bugetul statului;

- scăderea capacităţii studenţilor de a se întreţine la facultăţi.

Competiţia pentru atragerea de studenţi va creşte atât extern cât şi în universitate.

Preocuparea pt. atractivitatea programelor de studiu nu este încă percepută ca fiind critică.

Scade capacitatea de atragere de doctoranzi:

- Pensionarea conducătorilor de doctorat;

- Condiţii de abilitare dificil de îndeplinit

- Dispariţia burselor POS-DRU şi lipsa de atractivitate a burselor existente.

Clasificarea universităţii în categoria de elită constituie un factor de atracţie pentru studenţi.

Confuzia evaluărilor şi raportările incomplete (şi de la alte facultăţi) au condus la clasificarea neadecvată pentru domeniul Inginerie Mecanică.

Cercetare

Proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale de succes.

Capabilitate umană şi infrastructură de cercetare compatibilă european.

Cultura cercetării performante este în formare.

Scăderea finanţării interne a cercetării.

Finanţările UE se orientează spre centre de excelenţă şi consorţii cu mari actori industriali.

Relaţia cu mediul socio-economic

Relaţii bune cu companiile şi instituţiile din mediul socio-economic prin:

- contracte de formare a specialiştilor, de servicii de asistenta de specialitate şi de consultanta;

- parteneriate practică studenţi, burse de studii;

- implicarea membrilor corpului didactic în activităţi sociale, politice şi de conducere a instituţiilor

Numeroase întreprinderi industriale şi organisme lucrative îşi manifestă interesul de a stabili parteneriate în domeniul educaţional cu Facultatea de Mecanică. (Continental - Germania, DELPHI - SUA, Assystem, Renault - Franţa etc.);

Numărul colectivelor în care parteneriatul cu firmele este o practică extinsă este foarte redus.

Criza economică a diminuat disponibilităţile firmelor pentru investiţii în formare, cercetare şi colaborare.

Firmele se orientează spre relaţii pragmatice bazate pe rezolvarea de nevoi concrete şi imediate.

Programele post aderare ale UE care puteau finanţa parteneriate cu firmele şi instituţiile au fost în mică măsură folosite şi sunt acum în remisie

Relaţiile internaţionale

Relaţii internaţionale de tradiţie cu universităţi de prestigiu.

Un număr semnificativ de personalităţi din mediul academic european sunt colaboratori, şi Dr.h.c. ai universităţii la propunerea facultăţii.

Master cu predare în lb. engleză.

Contacte Erasmus care aduc studenţi străini

Deschiderea tot mai puternică a relaţiilor cu universităţile omologe din Rep. Moldova şi Ucraina

Schimbarea de generaţii în universităţile cu care există relaţii tradiţionale a condus la îndepărtarea din spaţiul academic activ a unor parteneri tradiţionali ai facultăţii şi departamentelor acesteia.

Reducerea finanţărilor din programe naţionale, bilaterale şi ale UE poate afecta mobilităţile internaţionale în ambele sensuri.

Lipsa unor mecanisme eficiente de susţinere/ajutor a studenţilor din Rep. Moldova şi Ucraina

Organizarea şi comunicarea internă

Relativa stabilitate în structura şi profilul facultăţii facilitează rutina în comunicarea şi decizia managerială.

Doctoranzii cu burse şi angajarea pe durata determinată a îmbunătăţit temporar capacitatea organizatorică a facultăţii.

Comunicarea şi colaborarea internă poate fi îmbunătăţită.

Oprirea angajărilor a condus la scăderea nr. de tineri pe posturi stabile şi reducerea atât a capacităţii de reacţie rapidă cât şi a celei de implicare în demersuri pe termen mai lung.

Modificarea criteriilor de finanţare / distribuire a fondurilor bugetare

  

 

Decan,                                                                                     Administrator şef,

Conf.dr.ing.Gelu  IANUŞ                                                      dr.ing. Mariana OLARU,

 

 

3473515
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
112
1582
638
3473515
IP-ul Dumneavoastră: 3.239.76.25
Ora exactă: 2024-03-03 08:29:06